آیین‌نامه اجرایی صندوق تکافل شرکت بیمه اتکایی امین مورد بررسی قرار گرفت
در نوزدهمین جلسه كارگروه تكافل پژوهشكده بیمه؛

آیین‌نامه اجرایی صندوق تکافل شرکت بیمه اتکایی امین مورد بررسی قرار گرفت

اخبار پولی مالی_ نوزدهمین جلسه کارگروه تکافل پژوهشکده بیمه عصر امروز چهارشنبه ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱ با حضور رئيس پژوهشکده بیمه، اعضای کارگروه تکافل، مدیر عامل و مدیران ارشد شرکت بیمه اتکایی امین در محل پژوهشکده بیمه برگزار شد.

آیین‌نامه اجرایی صندوق تکافل شرکت بیمه اتکایی ایران معین ارائه شد
در هجدهمین جلسه كارگروه تكافل پژوهشكده بیمه

آیین‌نامه اجرایی صندوق تکافل شرکت بیمه اتکایی ایران معین ارائه شد

اخبار پولی مالی_ هجدهمین جلسه کارگروه تکافل پژوهشکده بیمه عصر روز 11 آبان‌ماه 1401 با حضور رئیس پژوهشکده بیمه و اعضای کارگروه تکافل و مدیرعامل و مدیران ارشد شرکت بیمه اتکایی ایران معین در محل پژوهشکده بیمه برگزار شد.

آیین‌نامه اجرایی صندوق تکافل شرکت بیمه اتکایی ایران معین ارائه شد
در پانزدهمین جلسه كارگروه تكافل پژوهشكده بیمه؛

آیین‌نامه اجرایی صندوق تکافل شرکت بیمه اتکایی ایران معین ارائه شد

اخبار پولی مالی_ پانزدهمین جلسه کارگروه تکافل پژوهشکده بیمه عصر روز 18 مهرماه 1401 با حضور مدیرعامل و مدیران ارشد شرکت بیمه اتکایی ایران معین، رئیس پژوهشکده بیمه و اعضای کارگروه تکافل در محل پژوهشکده بیمه برگزار شد.