صندوق تامین از هشت شرکت‌ بیمه برتر قدردانی کرد
در پی اهتمام جدی و ایفای شایسته تعهدات قانونی؛

صندوق تامین از هشت شرکت‌ بیمه برتر قدردانی کرد

اخبار پولی مالی_ عملکرد هشت شرکت بیمه به سبب اهتمام جدی به انجام تعهدات مصرح در قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث شایسته قدردانی اعلام شد.