صندوق تامین خسارات بدنی باید چابکی خود را حفظ کند
مجمع عمومی عادی سالانه صندوق تامین خسارت های بدنی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد

صندوق تامین خسارات بدنی باید چابکی خود را حفظ کند

اخبار پولی مالی-جایگاه صندوق تامین خسارت های بدنی در نظام بیمه‌ای بسیار رفیع است و هر چقدر که از عمر فعالیت آن می گذرد اهمیت آن پررنگ تر می شود.