محدودیت جدید صدور بیمه شخص ثالث اصلاح شود
پیشنهاد مهم صندوق تامین روی میز وزیر اقتصاد و رئیس مجمع بیمه مرکزی؛

محدودیت جدید صدور بیمه شخص ثالث اصلاح شود

اخبار پولی مالی_ مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی طی نامه ای به وزیر اقتصاد خواستار اصلاح و بازطراحی “بخشنامه صدور بیمه نامه منوط به مفاصا حساب عوارض آزاد راهی” به منظور کاهش بیمه گریزی و افزایش صدور بیمه نامه شخص ثالث شد.