سهم خودروساز و راهداری در حوادث ترافیکی دیده شود
در نشست با رییس کل دادگستری یزد مطرح شد؛

سهم خودروساز و راهداری در حوادث ترافیکی دیده شود

اخبار پولی مالی_ مدیرعامل صندوق تأمین خسارت های بدنی کشور گفت محاکم قضایی در تعیین میزان قصور در حوادث ترافیکی، سهم خودرو ساز و راهداری را نیز با جلب نظرات کارشناسی تعیین نمایند.