انعقاد تفاهم‌نامه همکاری میان پژوهشکده بیمه و صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان

انعقاد تفاهم‌نامه همکاری میان پژوهشکده بیمه و صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان

اخبار پولی مالی_ با هدف ایجاد زمینه‌های همكاری و استفاده از توانایی‌های علمی و اجرایی طرفین به‌ منظور ارتقاء فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و همچنین ضرروت ایجاد گفتمان مشترک در جهت ارتقای کیفیت فعالیت‌های پژوهشی مورد نیاز صنعت بیمه کشور، تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان پژوهشکده بیمه و صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان امضا شد.