صندوق‌های پروژه بهترین ابزار بورس برای حمایت از تولید
یک کارشناس بازارسرمایه عنوان کرد:

صندوق‌های پروژه بهترین ابزار بورس برای حمایت از تولید

اخبار پولی مالی_ یکی از بهترین ابزارهای موجود در بازار سرمایه به منظور حمایت از تولید، صندوق‌ پروژه‌ها هستند که بخش‌های دولتی، خصوصی و هلدینگ‌های پذیرفته شده در بورس می‌توانند به منظور تامین مالی پروژه‌ها و در انتها تبدیل این واحدهای تولیدی به شرکت‌های سهامی عام از این صندوق‌ها بهره گیرند.