شرایط صدور مجوزهای تأسیس و فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌ای

شرایط صدور مجوزهای تأسیس و فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌ای

اخبار پولی مالی_ تأسیس‌ صندوق‌های قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌ای صرفاً با اخذ اجازه‌‌نامه تأسیس از بانک مرکزی مجاز خواهد بود و انتخاب اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل صندوق و تمدید دوره مسئولیت آنها موکول به تایید بانک مرکزی است.