رفع چهره فقر از روستاها با بانکداری پیوندی
دستاورد بانک کشاورزی:

رفع چهره فقر از روستاها با بانکداری پیوندی

اخبار پولی مالی- وجود فقر در روستاها یک چالش جدی اجتماعی است که پیامدهای منفی گسترده ای بر زندگی و سلامت انسانها چه در روستا ها و چه در شهرها از خود برجای می گذارد. بانک کشاورزی با هدف مقابله جدی با این چالش اقدام به تامین مالی خرد و اجرای بانکداری پیوندی کرده است.