“جواد گلی” مامور شکل‌دهی دبیرخانه دائمی حمایت از ساخت داخل در گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس شد
توسط مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس :

“جواد گلی” مامور شکل‌دهی دبیرخانه دائمی حمایت از ساخت داخل در گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس شد

اخبار پولی مالی- مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس، جواد گلی را مأمور تاسیس «دبیرخانه دائمی حمایت از ساخت داخل در گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس» کرد.