ایجاد نهادهای مستقل برای ارزیابی ریسک‌ها با استفاده از فناوری‌های جدید جزء ضروریات است
برگزاری کارگاه های مدل‌های ارزیابی ریسک و ایمنی در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی؛

ایجاد نهادهای مستقل برای ارزیابی ریسک‌ها با استفاده از فناوری‌های جدید جزء ضروریات است

اخبار پولی مالی_ دومین نشست تخصصی کارگاه مدل های ارزیابی ریسک و ایمنی با حضور مدیران ارشد، اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و صاحبنظران صنعت بیمه، در دو بخش "ارزیابی ریسک، بر مبنای ایزو 31000" و "مدیریت ریسک های بیمه از منظر ایمنی فرآیند و HSE" در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی برگزار شد.