الزام کربن زدایی در صنعت فولاد
گزارش:

الزام کربن زدایی در صنعت فولاد

اخبار پولی مالی- در حال حاضر صنعت فولاد یکی از سه تولید کننده بزرگ دی اکسید کربن است. بنابراین کارخانه های فولاد نامزد درجه یک در صف کربن زدایی هستند.