سیاست های اصلی بانک صنعت و معدن حمایت از صنایع زیربنایی و توسعه‌ای است
مدیرعامل بانک صنعت و معدن:

سیاست های اصلی بانک صنعت و معدن حمایت از صنایع زیربنایی و توسعه‌ای است

اخبار پولی مالی_ علی خورسندیان اظهار داشت: حمایت از صنایع مهم و زیربنایی کشور از سیاست های اصلی این بانک در راستای اهداف توسعه ای کشور است که با تامین مالی صنایع کلیدی کشور دنبال می شود.