مشکلات شرط جدید صدور بیمه‌نامه شخص ثالث
مدیرعامل صندوق تأمین عنوان کرد:

مشکلات شرط جدید صدور بیمه‌نامه شخص ثالث

اخبار پولی مالی_ مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی شرط جدید بیمه مرکزی برای صدور بیمه‌نامه‌های شخص ثالث را اقدامی محدودکننده دانست و خواستار بازنگری در این بند قانونی از سوی مجلس شد.