مهلت ایفای تعهدات ارزی ۱۴۰۰ تا پایان آذرماه تمدید شد
برای استفاده از معافیت مالیاتی؛

مهلت ایفای تعهدات ارزی ۱۴۰۰ تا پایان آذرماه تمدید شد

اخبار پولی مالی-با تصمیم کمیته اقدام ارزی، کسانی که به تعهدات ارزی سال ۱۴۰۰ خود عمل نکرده اند، تا پایان آذر ۱۴۰۱ مهلت دارند با عمل به این تعهدات از معافیت های مالیاتی بهره مند شوند.