ضرورت تبدیل اینچه برون به منطقه آزاد
وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کرد:

ضرورت تبدیل اینچه برون به منطقه آزاد

اخبا پولی مالی- وزیر امور اقتصادی و دارایی که در سفر یک روزه در استان گلستان حضور یافته در بازدید از منطقه آزاد اینچه برون خواستار تبدیل این منطقه به منطقه ای تولید محور و صادرات گرا شد که می تواند نه تنها نقطه تماس ایران با اقتصاد کشور ترکمنستان بلکه با کل منطقه اوراسیا باشد.