بیمه ایران سقف پرداخت الکترونیکی خسارت ها را ۱۴ برابر افزایش داد
در راستای کاهش ترددهای غیرضروری:

بیمه ایران سقف پرداخت الکترونیکی خسارت ها را ۱۴ برابر افزایش داد

اخبار پولی مالی- شرکت سهامی بیمه ایران در راستای کاهش ترددهای غیرضروری جهت مقابله با شیوع ویروس کووید 19، سقف مبلغ پرداخت های الکترونیکی خسارت ها را با افزایش 14برابری از مبلغ 500 میلیون ریال به مبلغ 7 میلیارد ریال افزایش داد.