کاهش ۵۲ درصدی شکایات «بیمه حافظ»
در سال 1400 رخ داد؛

کاهش ۵۲ درصدی شکایات «بیمه حافظ»

اخبار پولی مالی_ با وجود رشد بیش از 62 درصدی پرتفو، شرکت بیمه حافظ در راستای اهداف مشتری مداری خود تلاش کرده است تا میزان شکایت های خود را به حداقل ممکن برساند. از این رو، در سال 1400 کاهش 52 درصدی شکایت ها را نسبت به سال 1399 تجربه کرده است.