تأکید رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی بر توسعه سرمایه انسانی در نظام بانکی کشور

تأکید رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی بر توسعه سرمایه انسانی در نظام بانکی کشور

اخبار پولی مالی_ در نظام بانکی دو مرحله جذب و نگهداشت نیروی انسانی به خوبی صورت می گیرد اما با این وجود در توسعه نیروی انسانی که لازمه اصلی آن آموزش منسجم و هدفمند است، باید اقدامات مؤثری انجام شود.