شورای ملی رقابت، سوییچ بیمه را قانونی دانست

شورای ملی رقابت، سوییچ بیمه را قانونی دانست

اخبار پولی مالی_ سوییچ بیمه با همه اعتراض‌ها و هیاهوهایی که در یک سال گذشته تمامی اهالی اکوسیستم و بازیگران قدیمی و تازه‌پای صنعت بیمه را به خود مشغول کرده بود، در نهایت در نخستین روزهای اردی‌بهشت امسال بی‌سروصدا و در یک سکوت خبری محض تعیین تکلیف شد.