شورای ملی تامین مالی تشکیل می‌شود

شورای ملی تامین مالی تشکیل می‌شود

اخبار پولی مالی_ نمایندگان با تصویب «شورای ملی تامین مالی» به منظور توسعه و ترویج الگوهای تامین مالی، هم افزایی نهادها و روش‌های تامین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تامین مالی و توسعه دامنه وثائق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار موافقت کردند.