بانک شهر جای خود را در خانواده مدیریت شهری تعریف کرده است
رئیس شورای عالی استان ها:

بانک شهر جای خود را در خانواده مدیریت شهری تعریف کرده است

اخبار پولی مالی_ رئیس شورای عالی استان ها گفت که سهم بانک شهر در پازل اقدامات شهری بیش از پیش است، چراکه مدیران بانک، دلسوزانه پای کار هستند و امیدواری زیاد داریم که روابط و همکاری ها و پیشرفت امور شکل بگیرد.