اختیار خلق پول به شورای بانک مرکزی سپرده شد

اختیار خلق پول به شورای بانک مرکزی سپرده شد

اخبار پولی مالی_ پیش از مجلس یازدهم اختیار خلق پول و افزایش نقدینگی بر عهده دولت بود، اما بر اساس قانون تصویب شده در مجلس یازدهم، این اختیار به منظور مهار تورم از دولت گرفته و به شورای بانک مرکزی سپرده شد.