اثر مثبت آئین نامه جدید ۱۰۱ بر محاسبات توانگری مالی شرکت‌های بیمه
معاون مالی اداری شرکت بیمه سامان اعلام کرد:

اثر مثبت آئین نامه جدید ۱۰۱ بر محاسبات توانگری مالی شرکت‌های بیمه

اخبار پولی مالی - مفاد آئین نامه شماره 101 شورای عالی بیمه که شرکت های بیمه را موظف می کند به طور یکنواخت نسبت به محاسبه ذخیره مطالبات مشکوک الوصول اقدام کنند، در محاسبات توانگری مالی شرکت‌های بیمه تأثیر بسزایی خواهد داشت.