عزم گهرزمین بر استفاده از ظرفیت‌های شهرستان سیرجان و مشارکت در مسئولیت های اجتماعی
در دیدار معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی گهرزمین با شهردار سیرجان مطرح شد:

عزم گهرزمین بر استفاده از ظرفیت‌های شهرستان سیرجان و مشارکت در مسئولیت های اجتماعی

اخبار پولی مالی-ظهرامروز، دکتر خضری پور عضو هیات مدیره و معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی گهرزمین با دکتر کریمی شهردار سیرجان دیدار و گفتگو کرد.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بانک دی بانک دی