اردوی جهادی درمانی شهدای پاریز
با همت شرکت مس برگزار شد؛

اردوی جهادی درمانی شهدای پاریز

اخبار پولی مالی-اردوی جهادی درمانی شهدای پاریز با همت شرکت ملی مس در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی در روستای گستوییه از توابع شهرستان سیرجان در استان کرمان به مدت یک روز برگزار شد.