تنها گهرزمین و دیگر شرکتها نمی توانند بار مشکل مسکن را به دوش بکشند
نماینده سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی؛

تنها گهرزمین و دیگر شرکتها نمی توانند بار مشکل مسکن را به دوش بکشند

اخبار پولی مالی-شهباز حسن پور گفت:تنها گهرزمین و برخی شرکتهای معدنی و صنعتی نباید مشکل مسکن را به گردن بگیرند و حتی اگر بخواهند هم بدون کمک مسئولان ارشد شهرستان محقق نخواهد شد.