۹ درصد شناورهای کشور تحت پوشش بیمه آسماری اند

۹ درصد شناورهای کشور تحت پوشش بیمه آسماری اند

اخبار پولی مالی- شرکت بیمه آسماری در حوزه ارزیابی موارد بیمه، ارائه نرخ و پرداخت خسارت بیمه های کشتی تبحر ویژه ای دارد. این روند به دلیل حساسیت های موجود بر روی بیمه شناورها و نیز اهمیت آنها در حمل و نقل دریایی و تجارت خارجی کشور ایجاد شده است.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بانک دی بانک دی