شفافیت و اطلاع‌رسانی گام نخست مبارزه با فساد
رییس‌کل سازمان امور مالیاتی عنوان کرد:

شفافیت و اطلاع‌رسانی گام نخست مبارزه با فساد

اخبار پولی مالی_ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شفافیت و اطلاع رسانی را گام نخست مبارزه با فعالیت های اقتصادی زیرزمینی و به تبع آن حمایت از تولید دانست و بازنمایی اقدامات ضد فساد و مقابله با فرار مالیاتی و اقتصاد پنهان و غیررسمی را عامل مهمی جهت فسادستیزی در راستای شفافیت و عدالت مالیاتی برشمرد.