مردم چک‌های ثبت نشده در سامانه صیاد را قبول نکنند
از سوی سخنگوی اجرای قانون چک اعلام شد؛

مردم چک‌های ثبت نشده در سامانه صیاد را قبول نکنند

اخبار پولی مالی- هموطنان چک‌های جدید صیادی که ثبتش در سامانه صیاد انجام نشده است را نپذیرند، در غیر این صورت بانک نمی‌تواند در زمان نقد کردن چک، وجهی پرداخت کند.