دوره آموزشی بیمه‌های آتش‌سوزی و عمر و سرمایه‌گذاری بیمه آرمان
ویژه نمایندگان شعب کرمان و اصفهان برگزار شد

دوره آموزشی بیمه‌های آتش‌سوزی و عمر و سرمایه‌گذاری بیمه آرمان

اخبار پولی مالی_ با توجه به شروع کمپین فروش نماینده آرمانی از ۱۵ آبان ماه سالجاری و در راستای افزایش سطح دانش فنی نمایندگان تحت سرپرستی رضائی مقدم سرپرست منطقه ۳، دوره آموزشی بیمه های عمر و سرمایه گذاری، آتش سوزی بیمه آرمان ویژه نمایندگان شعب کرمان و اصفهان برگزار شد.