قدردانی از روسای موفق شعب بانک کشاورزی

قدردانی از روسای موفق شعب بانک کشاورزی

اخبار پولی مالی_ سیزدهمین گردهمایی رؤسای موفق شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور، صبح روز پنجشنبه چهارم اسفندماه توسط مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران برگزار و طی آن از روسای شعب موفق شبکه بانکی، از جمله بانک کشاورزی قدردانی شد.