سرپرست شعبه بنیاد مسکن بیمه میهن تعیین شد

سرپرست شعبه بنیاد مسکن بیمه میهن تعیین شد

اخبار پولی مالی_ با پیشنهاد سرپرست مدیریت امور شعب، شبکه فروش و بازاریابی و تصویب مدیرعامل، احمد مالکی به عنوان سرپرست جدید شعبه بنیاد مسکن منصوب و مشغول به فعالیت شد.