درخشش ۱۵ رئیس شعبه برتر بانک پاسارگاد

درخشش ۱۵ رئیس شعبه برتر بانک پاسارگاد

اخبار پولی مالی_ روسای 15شعبه بانک پاسارگاد در سیزدهمین گردهمایی رئیسان موفق شعبه‌های بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری کشور به‌عنوان رئیسان موفق و برتر، انتخاب و از ایشان قدردانی شد.