بازدید مدیرعامل شرکت ملی فولاد ایران ازطرح ۱۰میلیون تنی فولاد ستاره سیمین هرمزدربندرعباس

بازدید مدیرعامل شرکت ملی فولاد ایران ازطرح ۱۰میلیون تنی فولاد ستاره سیمین هرمزدربندرعباس

اخبار پولی مالی-دراین بازدید که محمد خادمی معاونت برنامه ریزی وتوسعه ، هوشنگ فرجی سرپرست معاونت مالی وسرمایه انسانی، احمداحمدی مدیربرنامه ریزی و مطالعات راهبردی شرکت ملی فولادایران ، مهندس آقاجانلو را همراهی می کردند ، ازسایت شرکت فولادی ستاره سیمین هرمز واقع درمنطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس ازعملیات اجرایی وتسطیح این طرح بازدیدکردند.