مشارکت تامین سرمایه تمدن در تامین مالی شرکت فناوران ایده پرداز صبا
تامین مالی « فیلیمو» از بستر بازار سرمایه

مشارکت تامین سرمایه تمدن در تامین مالی شرکت فناوران ایده پرداز صبا

اخبار پولی مالی_ با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، عرضه عمومی صکوک مرابحه شرکت دانش بنیان «فناوران ایده پرداز صبا» به مبلغ 3هزار میلیارد ریال از طریق فرابورس ایران از امروز سه شنبه 29آذر ماه 1401به مدت سه روز کاری آغاز شد.