به جای فرافکنی به تعهدات قانونی خود عمل کنید
پاسخ شرکت «طبیعت» به ادعای بیمه دانا:

به جای فرافکنی به تعهدات قانونی خود عمل کنید

اخبار پولی مالی- در پاسخ به نامه شرکت بیمه دانا که پس از گذشت دو ماه علت حادثه آتش سوزی شرکت طبیعت در مورخ 21 مهرماه 1400 را غیر طبیعی و عامدانه اعلام کرد شرکت طبیعت سبز پارس کهن با انتشار بیانیه ای پاسخ مطالب بیان شده را ارائه کرد.