رایان ارتباط بیشترین سهم بازار را به خود اختصاص داد
رایان ارتباط، بازیگر اصلی صنعت پرداخت در حوزه شارژ

رایان ارتباط بیشترین سهم بازار را به خود اختصاص داد

اخبار پولی مالی_در حال حاضر شرکت رایان ارتباط ضمن همکاری با 5 بانک و شرکت ‌ PSPتوانسته است در سال مالی جاری به اهداف بودجه خود و فروش 4000 میلیارد تومانی دست پیدا کند و بیشترین سهم بازار را کسب نماید.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بیمه سرمد بیمه سرمد بیمه دی بانک ملی