تکلیف ۹ میلیارد تومان کالای رسوبی روشن شد
از سال گذشته تا پایان مرداد ماه سال جاری؛

 تکلیف ۹ میلیارد تومان کالای رسوبی روشن شد

اخبار پولی مالی- مجموعه اموال تملیکی ایلام از سال گذشته تا پایان مرداد ماه سال جاری توانسته بیش از 9 میلیارد تومان کالا را از طریق اعاده به چرخه تولید بازگرداند.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بیمه سرمد بیمه سرمد بیمه دی بانک ملی