رمزارز ملی پایلوت بانک مرکزی آماده شد
،مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک :

رمزارز ملی پایلوت بانک مرکزی آماده شد

اخبار پولی مالی- حدود ۲ سال بر روی پلتفرم و زیرساخت رمزپول بانک مرکزی کار مستمر انجام دادیم و در حال حاضر نمونه پایلوت آن آماده شده است.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بانک دی بانک دی بیمه سامان بانک سینا