عرضه ۴۰ درصدی سهام اولین تامین سرمایه‌
در نشست خبری پذیره‌نویسی شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس مطرح شد

عرضه ۴۰ درصدی سهام اولین تامین سرمایه‌

اخبار پولی مالی- تفاوت اصلی «تفارس» این بود که برای اولین بار در بازار سرمایه 60 درصد یک تأمین سرمایه در اختیار یک صنعت قرارگرفته و برای اولین بار 40 درصد یک تأمین سرمایه پذیره‌نویسی عام دارد.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بانک دی بانک دی