شرایط دریافت تسهیلات مکمل برای متقاضیان
معاون طرح و برنامه بانک مسکن تشریح کرد

شرایط دریافت تسهیلات مکمل برای متقاضیان

اخبار پولی مالی- خانه‌اولی‌ها می‌توانند پس از قولنامه ملک مورد نظر خود به همراه فروشنده و تمام مدارک مالکیتی و هویتی طرفین ( فروشنده وخریدار) به بانک مراجعه کرده و اقدام به ارائه درخواست برای دریافت تسهیلات مسکن کنند.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بانک سینا

بنر بیمه دی 24061400