رشد ۷۰ درصدی اعطای تسهیلات بانک توسعه صادرات
در استان بوشهر صورت گرفت:

رشد ۷۰ درصدی اعطای تسهیلات بانک توسعه صادرات

اخبار پولی مالی-مانده تسهیلات شعبه بانک توسعه صادرات در استان بوشهر از شهریورسال 1399 بالغ بر 588 میلیارد ریال بوده و در شهریورماه سال جاری به 1000 میلیارد ریال رسیده است که رشد 70 درصدی را نشان می دهد.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بانک سینا

بنر بیمه دی 24061400