نقش اساسی بانک ها در تامین مالی کشور
عضو هیات مدیره بانک ملی ایران اعلام کرد:

نقش اساسی بانک ها در تامین مالی کشور

اخبار پولی مالی- وظایف نظام بانکی، صرف بر اعطای تسهیلات و میزان اعتبار تخصیص داده شده نمی تواند راهگشای مشکلات باشد؛ تسهیلات به بخش اقتصادی باید موجبات تغییر، تحول و توسعه آن بخش را فراهم کند.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بیمه آسیا

بنر بیمه دی 24061400