شرکت‌های حمل ریلی خود را جزیی از زنجیره تولید ذوب آهن اصفهان می دانند
در نشست تعاملی ذوب آهن اصفهان با شرکت های حمل ریلی عنوان شد:

شرکت‌های حمل ریلی خود را جزیی از زنجیره تولید ذوب آهن اصفهان می دانند

اخبار پولی مالی-جلسه تعاملی ذوب آهن اصفهان با شرکت های حمل ریلی کشور و نمایندگان شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران با هدف تعامل و برنامه ریزی مناسب و تعیین میزان حق مالکانه سال ۱۴۰۰ چهار شنبه ۱۷ شهریور ماه در محل سالن جلسات مدیر عامل شرکت برگزار شد.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بیمه آسیا

بنر بیمه دی 24061400