رویکرد بانک ایران زمین به مسئولیت های اجتماعی و محیط زیست
گزارش:

رویکرد بانک ایران زمین به مسئولیت های اجتماعی و محیط زیست

با توجه به رو به رو شدن جهان با ویروس کرونا بانک ایران زمین تلاش نمود تا با حمایت های مالی در راه اندازی خط تولید واکسن داخلی کووایران برکت در جلوگیری از پیشروی این بیماری نقش خود را به عنوان یک نهاد انسانی ایفا کند.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بانک سینا

بنر بیمه دی 24061400