حمایت بانک ایران زمین از کودکان مبتلا به سرطان
در راستای اجرای مسئولیت اجتماعی صورت گرفت:

حمایت بانک ایران زمین از کودکان مبتلا به سرطان

اخبار پولی مالی- در راستای اجرای مسئولیت اجتماعی سازمانی همایش حمایت از کودکان مبتلا به سرطان استان مرکزی با حمایت بانک ایران زمین در اراک برگزار شد.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بانک دی بانک دی