مدیرعامل بیمه سرمد  معرفی شد
با تصمیم اعضای هیات مدیره:

مدیرعامل بیمه سرمد معرفی شد

اخبار پولی مالی- با تصمیم اعضای هیات مدیره، سید محمد یمنی به عنوان مدیرعامل جدید این شرکت به بیمه مرکزی معرفی شد.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بانک سینا

بنر بیمه دی 24061400