جولان قیمت های غیرکارشناسی در صنعت بیمه
آیا صنعت بیمه به نظام تعرفه گذاری باز می گردد؟!

جولان قیمت های غیرکارشناسی در صنعت بیمه

اخبار پولی مالی- با ادامه روش موجود به زودی مجبوریم به نظام تعرفه برگردیم. چون از جانب برخی شرکت ها الزامات عدم تعرفه گذاری رعایت نمی شود.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بانک دی بانک دی بیمه سامان بانک سینا