به‌روز رسانی فهرست اطلاعات تسهیلات کلان شبکه بانکی

به‌روز رسانی فهرست اطلاعات تسهیلات کلان شبکه بانکی

اخبار پولی مالی_ فهرست اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط بانک هایی که در پایان سه ماه اول سال جاری مورد بررسی نهایی قرار گرفته اند به همراه اطلاعات تسهیلات کلان غیرجاری به تفکیک هر بانک به روزرسانی و منتشر شد.